Parkeringsvillkor Region Dalarna

Gäller från 2022-03-28 

Betalning 

 1. Hyreskostnaden för parkeringsplats betalas via Parkster. 

 2. Vid tecknande av parkeringstillstånd via Parkster, gäller 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal. I övrigt sker normalt sett ingen återbetalning av köpta parkeringstillstånd. 

Överträdelse av villkoren 

 1. Överträdelse av villkoren kan medföra att tillståndsinnehavaren kan bli av med sin rätt till parkering (utan återbetalning av hyra) 

Upplåtelse 

 1. Tillståndsinnehavaren ska uppställa fordonet inom angivet/skyltat område. Tillstånden gäller bara på avsedd plats. 

 2. Tillståndsinnehavaren ansvarar för: 

 • att fordonets anslutna elektriska utrustning är anpassad, säker för användning och i gott skick 

 • att anslutningskabeln är för ändamålet godkänd, anpassad och i gott skick 

 • att luckan till anslutningsuttag är låst efter isättning och efter uttag av anslutningskabeln 

 • att ingen anslutningskabel lämnas kvar i uttaget. Uthyraren har rätt att plocka bort sådan anslutningskabel. 

 • att giltigt registreringsnummer är aktivt. I annat fall betraktas uppställningen som otillåten och regleras med kontrollavgift 

 1. att omgående anmäla fel på anslutningsuttag till fastighetsansvarig. 
  Motorvärmarplatsens anslutningsuttag är 6 ampere. Detta innebär ett maximalt tillgängligt effektuttag av 1200-1300 watt. En normal motorvärmare förbrukar 300-500 watt. Vid användning av kupévärmare får således denna endast förbruka 700-900 watt. 

 2. Det är inte tillåtet att ladda elbilar i motorvärmaruttagen. 

 3. Motorvärmarplatserna liksom övriga parkeringsplatser samnyttjas, dvs tillstånden är fler än tillgängliga platser. Detta kan vid enstaka tillfällen leda till brist på platser. Vid platsbrist har uthyraren ingen ersättningsskyldighet. 

 4. Tillståndsinnehavaren har ingen rätt till hyresreducering om uthyraren utför underhålls- eller annat nödvändigt arbete eller har en annan tillfälligt hindrande uppställning på motorvärmarplatsen. Arbete ska dock ske utan onödigt dröjsmål. 

 5. Uthyraren ersätter endast skador på tillståndinnehavens fordon som orsakats av uthyrarens vållande. Uthyraren ersätter inte skador och förluster vid inbrott och/eller stöld, inte heller kostnader av snö- eller annat naturhinder. 

 6. Tillståndsinnehavaren har inte rätt till vidareuthyrning eller upplåtelse till någon annan. 

 7. Parkeringsplatsen får endast användas för parkering under arbetstid och endast för motorfordon. 

 8. Rätten till parkeringstillstånd upphör samtidigt som tillståndsinnehavarens anställning vid Region Dalarna upphör.