Region Dalarnas parkeringsvillkor

Betalning

 • Hyreskostnaden för parkeringsplats betalas via Parkster.

 • Ingen återbetalning av köpta parkeringstillstånd kommer att ske.

Upplåtelse

 • Tillståndsinnehavaren ska uppställa fordonet inom angivet/skyltat område. Tillstånden gäller bara på avsedd plats.

 • Tillståndsinnehavaren ansvarar för:

 • att fordonets anslutna elektriska utrustning är anpassad, säker för användning och i gott skick.

 • att anslutningskabeln är för ändamålet godkänd, anpassad och i gott skick. o att luckan till anslutningsuttag är låst efter isättning och efter uttag av anslutningskabeln.

 • att ingen anslutningskabel lämnas kvar i uttaget. Uthyraren har rätt att plocka bort sådan anslutningskabel.

 • att giltigt registreringsnummer är aktivt. I annat fall betraktas uppställningen som otillåten och regleras med kontrollavgift.

 • att omgående anmäla uppkommet fel på anslutningsuttag till fastighetsansvarig.

 • Motorvärmarplatsens anslutningsuttag är 6 ampere. Detta innebär ett maximalt tillgängligt effektuttag av 1200-1300 watt. En normal motorvärmare förbrukar 300-500 watt. Vid användning av kupévärmare får således denna endast förbruka 700-900 watt.

 • Motorvärmarplatserna liksom övriga parkeringsplatser samnyttjas, dvs tillstånden är fler än tillgängliga platser. Detta kan vid enstaka tillfällen leda till brist på platser. Vid platsbrist har uthyraren ingen ersättningsskyldighet.

 • Tillståndsinnehavaren har ingen rätt till hyresreducering om uthyraren utför underhålls- eller annat nödvändigt arbete eller har en annan tillfälligt hindrande uppställning på motorvärmarplatsen. Arbete ska dock ske utan onödigt dröjsmål.

 • Uthyraren ersätter endast skador på tillståndinnehavens fordon som orsakats av uthyrarens vållande. Uthyraren ersätter inte skador och förluster vid inbrott och/eller stöld, inte heller kostnader av snö- eller annat naturhinder.

 • Tillståndsinnehavaren har inte rätt till vidareuthyrning eller upplåtelse till någon annan.

 • Parkeringsplatsen får endast användas för parkering under arbetstid och endast för motorfordon.

 •  Rätten till parkeringstillstånd upphör samtidigt som tillståndsinnehavarens anställning vid Region Dalarna upphör.