Vätterhems villkor för hyresgästsparkeringsabonnemang

1 Bakgrund

1.1  Dessa villkor utgör ett avtal (”Avtalet”) mellan dig som hyresgäst (”Hyresgästen”) och Bostads Aktiebolaget VätterHem, org.nr 556012-3704, (”Hyresvärden”) avseende parkering på Hyresvärdens parkeringsanläggning i anslutning till den bostad som Hyresgästen hyr av Hyresvärden.

1.2  Hyresvärden erbjuder sina hyresgäster att abonnera på parkeringstillstånd på Hyresvärdens parkeringsanläggning i anslutning till den av Hyresgästen hyrda bostaden (”Tjänsten”) i enlighet med detta Avtal.

1.3  Registrering av abonnemang och parkeringstillstånd för Tjänsten hanteras med hjälp av Parkster AB, org.nr 556862-5841 (”Parkster”). Hyresgästens användande av Tjänsten förutsätter att Hyresgästen godkänner och är bunden av Parksters vid var tid gällande allmänna villkor, tillgängliga på Parksters webbplats www.parkster.com, samt Parksters eventuella särskilda villkor för den aktuella Tjänsten. Se framförallt punkt 3 (Abonnemangsparkering) i Parksters allmänna villkor.

2 Hyresgästens åtaganden

2.1  Hyresgästen ansvarar för att det vid varje givet tillfälle under detta Avtals giltighetstid finns ett giltigt hyresavtal mellan Hyresgästen med Hyresvärden som berättigar till boendeparkering i anslutning till den fastighet som Hyresgästen har ett bostadshyresavtal. Hyresgästen åtar sig att inte använda Tjänsten och att avsluta Tjänsten hos Parkster, för det fall detta krav inte skulle vara uppfyllt. Föregående gäller även vid avflyttning, då det åligger Hyresgästen att meddela Parkster att denne ej längre är hyresgäst hos Hyresvärden för den aktuella fastigheten, genom att säga upp och avsluta Tjänsten.

2.2  Hyresgästen ansvarar för att vid registrering av sitt hyresgästparkeringsabonnemang hos Parkster, välja abonnemang för den parkeringsanläggning som ligger i anslutning till den fastighet där Hyresgästen har hyresavtal med Hyresvärden.

2.3  Hyresgästen förbinder sig att parkera i enlighet med Hyresvärdens anvisningar och skyltning.

3 Betalning

Parkeringsavgiften, som ska erläggas till Vätterhem, betalas till Parkster i enlighet med Parksters allmänna villkor. Vid var tid tillämplig parkeringsavgift framgår vid köptillfället.

4 Personuppgifter

4.1  Om inte annat följer av detta avsnitt 4 agerar Hyresvärden såsom personuppgiftsansvarig för den behandling av Hyresgästens personuppgifter som Hyresvärden genomför med anledning av detta Avtal. Hyresvärden ansvarar för att sådan personuppgiftsbehandling sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning samt Hyresvärdens vid var till gällande integritetspolicy, tillgänglig på www.vatterhem.se.

4.2  I samband med tillhandahållandet av Tjänsten kan Hyresvärden även komma att behandla personuppgifter såsom personuppgiftsbiträde åt Parkster. Mer information om personuppgiftsbehandlingar för vilka Parkster är personuppgiftsansvarig anges i Parksters integritetspolicy tillgänglig på https://www.parkster.com/se/privacy/.

5 Avtalsperiod och uppsägning

5.1  Detta Avtal gäller tillsvidare. Part kan närsomhelst säga upp Avtalet enligt följande uppsägningstider:

  • Om uppsägning sker senast den 14:e dagen på månaden upphör Avtalet vid kommande månadsskifte.

  • Om uppsägning sker efter den 14:e dagen på månaden kommer Avtalet upphöra vid efterföljande månadsskifte.

5.2  Hyresgästen ska meddela uppsägning av detta Avtal till Parkster. Säger Hyresgästen upp Tjänsten via Parkster sägs således även detta Avtal upp.

5.3  Om Hyresgästen säger upp hyresavtalet för sin bostad hos Hyresvärden för att flytta, eller hyresförhållandet avslutas på annat sätt, åligger det Hyresgästen att i samband med detta även meddela Parkster att Tjänsten ska upphöra och abonnemanget avslutas.

5.4  Hyresvärden har vidare rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal vid Hyresgästens dröjsmål med betalning eller för det fall att Hyresgästen bryter mot något villkor i hens hyresavtal, detta Avtal eller andra meddelade föreskrifter, om sådant avtalsbrott är väsentligt för Hyresvärden.

6 Ändringar och tillägg

De vid var tid gällande villkoren finns alltid tillgängliga via hemsidan. Vätterhem har rätt att när som helst ändra de allmänna villkoren. Icke-materiella och redaktionella ändringar får ske utan föregående meddelande därom. Övriga tillägg och ändrade villkor ska meddelas berörda användare via e-post, sms eller publiceras på vår hemsida. Ändringarna träder i kraft vid det tidigare av (i) i samband med nästkommande debitering, efter meddelandet om ändring; (ii) 30 dagar efter meddelandet om ändring; eller (iii) när användaren på annat sätt meddelar Vätterhem att denne accepterar ändringarna. För det fall Du inte godkänner ändringarna har du rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 5.1.

2 (3)

7 Ångerrätt

7.1  Detta Avtal omfattas av Distansavtalslagen. I enlighet därmed har Hyresgästen rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag då Avtalet ingicks. Konsumenten uppmanas att använda Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätt (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett).

7.2  Observera dock att ångerrätten för parkeringstillstånd anses förverkad och skyldighet att erlägga betalning uppkommer direkt i samband med att Hyresgästen påbörjar en parkering. Parkeringsavgifter fram till uppsägningsdatumet måste erläggas vid utnyttjande av ångerrätten. Parkster administrerar kundförhållandet och Kund som ångrar sig ska meddela Parkster att hen utnyttjar sin ångerrätt och ska vid Parkster uppmaning betala in eventuellt obetalt kreditbelopp och eventuell upplupen ränta.

8  Överlåtelse

Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Hyresvärden. Ingen överlåtelse kommer att godkännas förrän den frånträdande Hyresgästen reglerat samtliga sina skulder till Parkster. Hyresgästen ansvarar i sådant fall så som för egen skuld för att den part som Avtalet överlåts till ingår erforderligt Avtal med Parkster i enlighet med detta Avtal.

9  Tvist

Detta Avtal regleras av svensk lag och tvister till följd av detta Avtal ska avgöras i svensk allmän domstol. Hyresgästen även en möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist prövad (via www.arn.se eller genom att besöka Kungsholmstorg 5, Stockholm). Hyresvärden medverkar i tvistlösningsförfarandet. Hyresgäst kan även välja att vända sig till EU-kommissionen (se http://ec.europa.eu/odr).

______________________