Upab:s Allmänna Villkor för Digitalt Parkeringsabonnemang

Version 2019-5

 1. Parkeringsbolagets åtaganden

  Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (”Avtalet”) mellan Umeå Parkering AB, org. nr 556131-0573, (”Parkeringsbolaget”), angående tillhandahållande av parkering på parkeringsanläggningar till dig som kund (”Kunden”) mot ersättning. Detta Avtal gäller för abonnemangsparkering, innebärandes bl.a. att Kunden i förväg betalar för parkering för en månad i taget. Parkeringsbolaget anvisar Kunden var parkering av fordon ska ske. En förutsättning för Avtalets giltighet är att Kunden i anslutning härtill även ingår ett avtal med Parkster AB, org.nr 556862-5841, (”Parkster”) eftersom Parkster hanterar kundadministration, så som framgår av dessa villkor och Parksters allmänna villkor. Notera särskilt att Kunden betalar till Parkster och inte direkt till Parkeringsbolaget.

 2. Kundens åtaganden

  2.1  Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med Parkeringsbolagets anvisningar och skyltning på anvisad parkeringsanläggning.

  2.2  Kunden äger inte att släppa in obehöriga i låst parkeringsanläggning och Kunden förbinder sig att, i förekommande fall, se till så att dörrar och/eller portar stängs och/eller låses efter genompassage.

  2.3  Parkering får inte ske på sätt som får till följd att andra fordon blockeras eller på annat sätt som hindrar framkomsten på parkeringsanläggningen.

  2.4  Har överenskommelse om reseverad plats särskilt avtalats får parkering endast ske på den tilldelade reserverade platsen. I annat fall sker parkering på valfri plats. Parkeringsplats får ej markeras och skyltar eller liknande utöver befintliga av Parkeringsbolaget uppsatta skyltar får inte uppföras.

  2.5  Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av personbil såvida inte annat särskilt avtalats.

  2.6  Kunden äger inte utföra biltvätt eller bilreparationer i parkeringsanläggningen. Övrigt material får inte förvaras på parkeringsanläggningen.

  2.7  Kund får nyttja uttag för motorvärmare i mån av tillgång men äger inte använda motorvärmaruttag för annat ändamål än tillfällig uppvärmning av fordon.

  2.8  För det fall att framkomligheten eller möjligheterna till parkering hindras till följd av tillfälligt underhållsarbete, snö eller annat oväder eller annat liknande förhållande, ska Kunden inte äga rätt till prisavdrag, skadestånd eller annan ersättning. Detsamma gäller för det fall att parkering inte kan ske till följd av fullbeläggning.

  2.9  Parkeringsbolaget fritar sig från allt ansvar för skador på, stöld av eller ur fordon eller effekter därav.

  2.10 Kunden förbinder sig att följa övriga vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen, myndighetsföreskrifter eller av fastighetsägare utfärdade föreskrifter.

 3. Digitalt parkeringstillstånd och betalning

  3.1  Parkeringsbolaget har ingått avtal med Parkster rörande administration av kundförhållandet, vilket innefattar bl.a. utfärdande av digitalt parkeringstillstånd samt att betalning ska göras till Parkster. När du som kund ingår detta Avtal accepterar du även Parksters vid var tid gällande allmänna villkor, se www.parkster.se.

  3.2  Kunden åtar sig att ingå och, under hela tiden som detta Avtal är gällande, vara bunden av avtal med Parkster. För det fall att avtal mellan Kunden och Parkster upphör, upphör även Avtalet med Parkeringsbolaget och eventuella andra till detta Avtal kopplade Avtal.

 4. Betalning

  4.1  Avgiften jämte vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt ska erläggas senast förfallodagen till Parkster i enlighet med Parksters allmänna villkor. Vid dröjsmål med betalning gäller vad som stadgas i Parksters allmänna villkor.

  4.2  Parkeringsbolaget har rätt att ändra parkeringsavgiften. Avgift kan endast ändras för hel kalendermånad. Avgiftsändring förutsätter att ändringen aviserats senast en kalendermånad i förväg. Avisering kan ske via e-post, telefon, post, meddelande på Parkeringsbolagets hemsida eller via Parkster. Accepterar inte kunden avgiftsändringen har kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid det datum då avgiftsändringen träder i kraft, i enlighet med vad som stadgas i Parksters allmänna villkor.

 5. Personuppgifter

  5.1 Parkeringsbolaget är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning och behandlar personuppgifter som har lämnats av Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. I vissa fall kan Parkeringsbolaget även vara personuppgiftsbiträde då Parkeringsbolaget behandlar personuppgifter för Parksters räkning.

  Läs om hur Upab hanterar personuppgifter på upab.umea.se/kundtjanst/personuppgifter/

 6. Avtalsperiod och uppsägning

  6.1 Detta Avtal gäller tillsvidare. Om uppsägning sker senast den 14:e dagen på månaden upphör Avtalet vid kommande månadsskifte. Om uppsägning sker efter den 14:e dagen på månaden kommer Avtalet upphöra vid efterföljande månadsskifte. Uppsägning av detta Avtal ska meddelas till Parkster i enlighet med Parksters allmänna villkor. Säger Kunden upp tjänsten parkeringsabonnemang hos Parkster, gällande Parkeringsbolagets parkeringsplats, sägs således även detta Avtal upp i enlighet med vad som stadgas därom i Parksters allmänna villkor.

  6.2 Parkeringsbolaget har vidare rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal vid Kundens dröjsmål med betalning eller för det fall att Kunden bryter mot något villkor i detta Avtal eller andra meddelade föreskrifter.

 7. Ångerrätt

  Detta Avtal omfattas av Distansavtalslagen. I enlighet därmed har Kunden rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag då Avtalet ingicks. Parkeringsavgift fram till uppsägningsdatumet måste erläggas vid utnyttjande av ångerrätten. Parkster administrerar kundförhållandet och Kund som ångrar sig ska meddela Parkster att hen utnyttjar sin ångerrätt och ska vid Parkster uppmaning betala in eventuellt obetalt kreditbelopp och eventuell upplupen ränta i enlighet med bestämmelserna härom i Parksters allmänna villkor.

 8. Överlåtelse

  Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Parkeringsbolaget. Ingen överlåtelse kommer att godkännas förrän den frånträdande kunden reglerat samtliga sina skulder till Parkster. Kunden ansvarar i sådant fall så som för egen skuld för att den part som Avtalet överlåts till ingår erforderligt Avtal med Parkster i enlighet med detta Avtal.

 9. Tvist

  Tvister gällande tillämpningen av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk lag.