LVN:s Allmänna Villkor för Digitalt Parkeringsabonnemang

1 LVN åtaganden

Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan LVN , org. Nr 232100-0206, angående tillhandahållande av parkering på parkeringsanläggningar till dig som kund (”Kunden”) mot ersättning. Detta Avtal gäller för abonnemangsparkering, innebärandes bl.a. att Kunden i förväg betalar för parkering för en månad i taget. Parkeringsbolaget anvisar Kunden var parkering av fordon ska ske. En förutsättning för Avtalets giltighet är att Kunden i anslutning härtill även ingår ett avtal med Parkster AB, org.nr 556862-5841, (”Parkster”) eftersom

Parkster hanterar kundadministration, så som framgår av dessa villkor och Parksters allmänna villkor. Notera särskilt att Kunden betalar till Parkster och inte direkt till LVN.
2 Kundens åtaganden

2.1 Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med LVN:s anvisningar och
skyltning på anvisad parkeringsanläggning.
2.2 Kunden äger inte att släppa in obehöriga i låst parkeringsanläggning och Kunden
förbinder sig att, i förekommande fall, se till så att dörrar och/eller portar stängs
och/eller låses efter genompassage.
2.3 Parkering får inte ske på sätt som får till följd att andra fordon blockeras eller på annat
sätt som hindrar framkomsten på parkeringsanläggningen.
2.4 Har överenskommelse om reseverad plats särskilt avtalats får parkering endast ske på
den tilldelade reserverade platsen. I annat fall sker parkering på valfri plats.
Parkeringsplats får ej markeras och skyltar eller liknande utöver befintliga av
Parkeringsbolaget uppsatta skyltar får inte uppföras.
2.5 Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av personbil såvida inte annat
särskilt avtalats.
2.6 Kunden äger inte utföra biltvätt eller bilreparationer i parkeringsanläggningen. Övrigt
material får inte förvaras på parkeringsanläggningen.
2.7 Kund får nyttja uttag för motorvärmare i mån av tillgång men äger inte rätt att använda motorvärmaruttag för annat ändamål än tillfällig uppvärmning av fordon.
2.8 För det fall att framkomligheten eller möjligheterna till parkering hindras till följd av
tillfälligt underhållsarbete, snö eller annat oväder eller annat liknande förhållande, ska
Kunden inte äga rätt till prisavdrag, skadestånd eller annan ersättning. Detsamma gäller
för det fall att parkering inte kan ske till följd av fullbeläggning.
2.9 Parkeringsbolaget fritar sig från allt ansvar för skador på, stöld av eller ur fordon eller
effekter därav.
2.10 Kunden förbinder sig att följa övriga vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen, myndighetsföreskrifter eller av fastighetsägare utfärdade
föreskrifter.
3 Digitalt parkeringstillstånd och betalning
3.1 LVN har ingått avtal med Parkster rörande administration av
kundförhållandet, vilket innefattar bl.a. utfärdande av digitalt parkeringstillstånd samt
att betalning ska göras till Parkster. När du som kund ingår detta Avtal accepterar du
även Parksters vid var tid gällande allmänna villkor, se www.parkster.se.
3.2 Kunden åtar sig att ingå och, under hela tiden som detta Avtal är gällande, vara bunden
av avtal med Parkster. För det fall att avtal mellan Kunden och Parkster upphör, upphör
även Avtalet med LVN och eventuella andra till detta Avtal kopplade
Avtal.
4 Betalning
4.1 Avgiften jämte vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt ska erläggas senast
förfallodagen till Parkster i enlighet med Parksters allmänna villkor. Vid dröjsmål med
betalning gäller vad som stadgas i Parksters allmänna villkor.
4.2 LVN har rätt att ändra parkeringsavgiften i enlighet med gällande riktlinjer för parkeringar. Avgift kan endast ändras för hel kalendermånad. Avgiftsändring förutsätter att ändringen aviserats senast en

kalendermånad i förväg. Avisering kan ske via e-post, telefon, post, meddelande på LVN:s intranät eller via Parkster. Accepterar inte kunden avgiftsändringen
har kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid det datum då avgiftsändringen
träder i kraft, i enlighet med vad som stadgas i Parksters allmänna villkor.

5 Personuppgifter

5.1 LVN är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning och behandlar personuppgifter som har lämnats av Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. I vissa fall kan LVN även vara personuppgiftsbiträde då LVN
behandlar personuppgifter för Parksters räkning.
5.2 LVN avser att behandla uppgifter såsom namn, personnummer, e-post,
postadress, telefonnummer m.m. beträffande Kunden. Kunden samtycker till att
LVN behandlar användarens personuppgifter för att fullgöra sina
åtaganden enligt detta Avtal. Användaren samtycker till att LVN och/eller
LVN samarbetspartners behandlar personuppgifterna för att bl.a.:
(a) administrera kundförhållandet (exempelvis utskick av information och
nyhetsbrev, hantering av kundtjänstärenden, fakturering,
användarundersökningar etc.);
(b) lämna uppgifter till polis och andra myndigheter, om det krävs enligt lag.

Kunden har rätt att en gång per år få kostnadsfri information om personuppgifter.
Begäran om rättelse eller information skall sändas skriftligen till transportenheten vid respektive ort. Kontaktuppgifter finns på LVN intranät. Kunden har rätt att begära att
felaktiga uppgifter rörande denne rättas.
6 Avtalsperiod och uppsägning
6.1 Detta Avtal gäller tillsvidare. Om uppsägning sker senast den 12:e dagen på månaden
upphör Avtalet vid kommande månadsskifte. Om uppsägning sker efter den 12:e dagen
på månaden kommer Avtalet upphöra vid efterföljande månadsskifte. Uppsägning av
detta Avtal ska meddelas till Parkster i enlighet med Parksters allmänna villkor. Säger
Kunden upp tjänsten parkeringsabonnemang hos Parkster, gällande LVN:s
parkeringsplats, sägs således även detta Avtal upp i enlighet med vad som stadgas
därom i Parksters allmänna villkor.
6.2 LVN har vidare rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal vid
Kundens dröjsmål med betalning eller för det fall att Kunden bryter mot något villkor i
detta Avtal eller andra meddelade föreskrifter.
7 Ångerrätt
Detta Avtal omfattas av Distansavtalslagen. I enlighet därmed har Kunden rätt att
frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag då Avtalet ingicks. Parkeringsavgift fram
till uppsägningsdatumet måste erläggas vid utnyttjande av ångerrätten. Parkster
administrerar kundförhållandet och Kund som ångrar sig ska meddela Parkster att hen
utnyttjar sin ångerrätt och ska vid Parkster uppmaning betala in eventuellt obetalt
kreditbelopp och eventuell upplupen ränta i enlighet med bestämmelserna härom i
Parksters allmänna villkor.
8 Överlåtelse
Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från LVN. Ingen
överlåtelse kommer att godkännas förrän den frånträdande kunden reglerat samtliga
sina skulder till Parkster. Kunden ansvarar i sådant fall så som för egen skuld för att den
part som Avtalet överlåts till ingår erforderligt Avtal med Parkster i enlighet med detta
Avtal.
9 Tvist
Tvister gällande tillämpningen av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol i enlighet
med svensk lag.