ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV PARKSTER AB:S TJÄNSTER

Parksters villkor

Utgåva: 2023-6

Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (”Avtalet”) mellan dig som användare (”Du” eller ”Användaren”) och Parkster AB, org. nr 556862-5841, (”Vi” eller ”Parkster”) gällande användning av de tjänster som Parkster från tid till annan tillhandahåller (”Tjänsterna”). Du godkänner och accepterar att bli bunden av Avtalet genom användande av Tjänsterna och/eller genom uttryckligt samtycke vid registrering av ett användarkonto hos Parkster.

Det är viktigt att Du läser hela Avtalet och förstår innehållet. Det finns emellertid några viktiga saker Vi vill betona särskilt inledningsvis:

Gällande personuppgifter och GDPR

Parksters villkor gällande personuppgifter hittar du i punkt 9 i Avtalet (“Behandling av personuppgifter”). Information om behandling av våra Användares personuppgifter finns även i Parksters vid var tid gällande integritetspolicy.

Parksters erbjudande

Välkommen till Parkster! Tack för att Du använder våra Tjänster för att betala dina parkeringsavgifter. Tjänsterna tillhandahålls av Parkster och kan delas upp i tre huvudsakliga kategorier – korttidsparkering, långtidsparkering och abonnemangsparkering. Utöver dessa tjänster erbjuder Vi även ett antal tilläggstjänster som behandlas nedan i den utsträckning de påverkar Användarens nyttjande av och/eller tillgång till Tjänsterna.

Vid ”Korttidsparkering” väljer Du inte parkeringslängd i förväg, din parkering avslutar Du själv när ditt parkeringsbehov är över. Varje parkeringstillfälle får en automatisk bortre stopptid. Detta är en skyddsfunktion ifall Du glömmer att avsluta din parkering. I så fall avslutas din parkering istället automatiskt vid stopptiden. Före stopptiden uppnås får Du en påminnelse så att Du vid behov kan förlänga din parkering.

Vid ”Långtidsparkering” väljer Du parkeringslängd i förväg.

Vid ”Abonnemangsparkering” har Du ingått ett separat avtal om ett löpande abonnemang om parkeringstillstånd på en eller flera parkeringsanläggningar med en Parkeringsupplåtare. Därutöver ingår Du detta Avtal med Parkster för att hantera administration av ditt digitala parkeringskort och hanteringen av betalning av abonnemangsavgift till Parkeringsupplåtaren.

Kostnader och betalning

Vår målsättning är att Du som privatperson ska kunna få tillstånd att parkera och betala för parkering via din mobil utan någon extra serviceavgift. När Du använder vår App privat så betalar Du enbart ordinarie parkeringsavgift om Du inte är en Parkster Plus-användare, se mer nedan. Använder Du vår SMS-tjänst kan avgifter tillkomma. Vi förbehåller oss rätten att debitera ytterligare kostnader för våra företagstjänster och fakturaavgift. För användare av Parkster Plus tillkommer mervärdesavgift på 4 kronor per parkering under förutsättning att den ordinarie parkeringsavgiften överstiger 0 kronor. Detta tillägg görs dock inte för Användare som har aktiverat Parkster Plus och som genomför parkeringar ”i tjänsten” eller via ett företagskonto, utan i sådana fall debiteras utöver ordinarie parkeringsavgift endast den tilläggskostnad som gäller för våra företagstjänster. Det kostar inget att skapa och inneha ett användarkonto.

Betalning av parkeringsavgifter för Kort- och Långtidsparkering görs månadsvis i efterskott. Vid Abonnemangsparkering sker betalning i förskott. Betalning via Visa, Mastercard eller e-postfaktura sker utan extra avgift. För pappersfaktura tillkommer en extra faktureringsavgift på 29 kronor inklusive moms.

Ditt ansvar

När Du använder Parksters Tjänster för att betala parkeringsavgifter är det ditt ansvar att Du påbörjar din parkering på rätt parkeringsanläggning. Har Du valt en annan parkeringsanläggning i Parksters Tjänst än där ditt fordon är parkerat riskerar Du att få parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. Det är ditt ansvar att välja att påbörja en parkering för rätt fordon.

Definitioner

Med ”App” avses den eller de smartphone-applikationer och den mobila hemsida som Parkster tillhandahåller från tid till annan. Med ”SMS-tjänster” avses Tjänster som styrs via SMS. I definitionen av ”Tjänster” ingår de samlade tjänster som Parkster levererar, inkluderande, men ej begränsat till, App- och SMS-tjänster. Med ”Parkeringsupplåtare” avses parkeringsupplåtare som Parkster från tid till annan har avtal med som möjliggör erbjudande av Tjänsterna till användare. Med ”Vår hemsida” avses www.parkster.com eller sådan annan domän som Vi meddelar kunden från tid till annan.

1 Allmänt

1.1 Vem kan ingå Avtal

Privatpersoner över 18 år och juridiska personer kan bli Användare och därmed ingå detta Avtal.

1.2 Användarkonto

1.2.1 Det är kostnadsfritt att skapa och inneha ett användarkonto hos Parkster.

1.2.2 Du ansvarar för att hålla personliga uppgifter kopplade till ditt användarkonto korrekta och uppdaterade.

1.2.3 App-användare: Vår primära kontaktväg till dig är din e-postadress, därför är det viktigt att Du hela tiden har en aktuell e-postadress, som Du löpande bevakar, registrerad till ditt användarkonto. Om inte Parkster informerats om byte av e- postadress kommer Parkster utgå från att den tidigare anmälda adressen gäller.

1.2.4 SMS-användare: Du ansvarar för att hålla ditt mobiltelefonnummer uppdaterat och ansvarar för samtliga kostnader som uppstår vid betalning av parkeringsavgifter genom användande av vår SMS-tjänst från ditt registrerade mobilnummer. Tänk särskilt på detta om din telefon och/eller ditt mobiltelefonnummer överlåts till tredje part. Vill Du ändra det mobiltelefonnummer som är kopplat till ditt användarkonto eller avaktivera SMS-tjänsten för ditt användarkonto gör Du det på ”Mina sidor” på Vår hemsida.

1.2.5  Har Du pappersfaktura som vald betalmetod tänk på att aktuell adress måste vara inlagd på ditt konto. Parkster uppdaterar inte ditt konto vid ändrad adress. Vid flytt eller annan orsak till ny adress är det Du som kund som uppdaterar dina uppgifter på ”Mina sidor”. Parksters kundtjänst hjälper dig gärna. Om inte Parkster informerats om ändrad adress kommer Parkster utgå från att den tidigare anmälda adressen gäller.

1.2.6  Ditt användarkonto med tillhörande lösenord är en värdehandling och ska hållas hemligt. Det är viktigt att Du anger ett säkert lösenord och inte delar med dig av dina kontouppgifter till andra. Du ansvarar själv för alla aktiviteter som utförs via ditt användarkonto. Detta inkluderar även aktiviteter som utförs av någon annan, exempelvis om Du lånar ut din telefon eller om den kommer bort. Befarar Du att någon annan har tillgång till ditt användarkonto ska Du genast byta lösenord och kontakta Parksters kundtjänst.

1.3 Kreditupplysning

Parkster kan komma att genomföra en kreditvärdering av dig som Användare, innebärande även kreditupplysning från externa kreditupplysningsföretag. Dokumentation i form av kopia på kreditupplysningen kommer att skickas till dig. Vi förbehåller oss rätten att neka dig kredit, varvid Du inte kan använda alla Tjänster.

1.4  Parkeringsplatser

Tjänsterna kan bara användas vid de parkeringsanläggningar som vid var tid omfattas av avtal mellan Parkster och en Parkeringsupplåtare, alternativt mellan Parkster och tredje part som i sin tur har avtal med en Parkeringsupplåtare. De parkeringsanläggningar som detta innefattar framgår av skyltning vid berörda parkeringsanläggningar eller i vår App.

1.5  Parkeringsvillkor, parkeringsanmärkning m.m.

1.5.1  Användaren är ensamt ansvarig gentemot aktuell Parkeringsupplåtare för iakttagande av de parkeringsvillkor som Parkeringsupplåtare har för det område där parkering sker eller som i övrigt avtalats mellan Användaren och aktuell Parkeringsupplåtare. Genom tjänsten köper Användaren tillstånd från Parkster att parkera på Parkeringsupplåtarens parkeringsanläggningar och Parkster köper i sin tur motsvarande parkeringstid från Parkeringsupplåtaren för Användarens nyttjande av detsamma.

1.5.2  Om Tjänsterna, enligt villkoren i detta Avtal, har använts för betalning av parkering, övergår ansvaret att erlägga parkeringsavgifterna till aktuell Parkeringsupplåtare från Användaren till Parkster. Samtidigt uppstår ett ansvar för Användaren att erlägga parkeringsavgifterna till Parkster.

1.5.3  Tvist rörande parkeringsanmärkning eller kontrollavgift regleras mellan Användare och polismyndighet respektive Parkeringsupplåtare. Det står Parkster fritt att dela av Parkster behandlade uppgifter om Användaren (inklusive personuppgifter) till både myndighet och Parkeringsupplåtare.

1.5.4  Användare som får en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift i samband med användande av Tjänsterna uppmanas att höra av dig till oss. Detta så att Vi kan undersöka om Vi kan bistå dig på något sätt. Vi kommer också undersöka om Tjänsterna kan anpassas eller ny funktion kan läggas till för att våra användare ska undvika liknande händelser i framtiden.

1.6 Invändningar mot parkeringsavgift, parkeringstaxan eller parkeringsvillkoren

1.6.1  Har Du som användare invändning mot debitering eller betalning av parkeringsavgift som genomförts via våra Tjänster ska Parkster kontaktas utan onödigt dröjsmål.

1.6.2  Har Du som användare invändning mot parkeringstaxan eller parkeringsvillkoren ska Parkeringsupplåtaren för gällande parkeringsplats kontaktas.

2 Korttids- och Långtidsparkering

2.1 Korttidsparkering

2.1.1  Vid Korttidsparkering behöver Du inte i förväg bestämma hur länge nyttjande av parkering ska pågå, utan avslutar den själv när Du önskar.

2.1.2  Vid Korttidsparkering får varje parkeringstillfälle en preliminär sluttid. Detta är en skyddsfunktion för det fall att Du glömmer, eller inte kan, avsluta din parkering. Du får en påminnelse innan stopptiden uppnås. Förvald sluttid varierar beroende på typ av parkering och plats. Du kan när som helst under pågående parkering ändra stopptiden eller avsluta din parkering om Du inte längre vill nyttja parkeringsplatsen.

App: Du väljer själv stopptid innan Du påbörjar din parkering.

SMS tjänst: Du kan själv ange en stopptid. Har Du inte gjort detta sätts den automatiskt. Aktuell stopptid framgår av det bekräftelse-SMS som Du mottager.

2.2 Långtidsparkering

2.2.1 Vid Långtidsparkering väljer Du parkeringslängd i förväg. Påbörjad Långtidsparkering kan inte avbrytas. Det går att ha långtidsbiljetter för olika parkeringsplatser utfärdade på samma fordon samtidigt. För långtidsbiljetter köpta via SMS finns en kort initial ångerperiod, normalt ca 15 minuter, då det går att ångra köpet.

2.2.2 Om Du tecknat dig för Tjänsten att din långtidsbiljett via SMS automatiskt ska förlängas varje månad, görs automatiskt ett nytt köp av månadsbiljett varje gång den gällande månadsbiljetten går ut. Detta sker så länge som den automatiska förlängningen inte avbryts av Användaren. Notis skickas per SMS dagen före automatisk förnyelse sker.

2.3 Val av parkeringsanläggning

2.3.1  Du väljer själv den parkeringsanläggning som parkering ska påbörjas vid. Det är ditt ansvar att välja korrekt anläggning.

2.3.2  App: Val av anläggning gör Du utifrån de uppgifter Appen presenterar, vilket bland annat kan innefatta; namn, adress, kartmarkör och zonkod. Appen innehåller en funktion som via positioneringssökning kan bedöma vilken parkeringsplats Du befinner dig vid eller vilka som finns i din närhet. Tänk på att detta enbart är en uppskattning och vars tillförlitlighet bland annat beror på hur väl din telefon lyckas bestämma sin position och var telefonen befinner sig då sökningen utförs. Du kan även välja parkeringsanläggning utifrån de parkeringsplatser som Du har sparat genom funktionen Favoriter i Appen. Du måste fortfarande själv verifiera att parkeringstillfället Du påbörjar görs för rätt parkeringsplats.

2.3.3  SMS-tjänst: När Du använder SMS-tjänsten väljer Du parkeringsanläggning genom att ange zonkod. Aktuell zonkod finner Du på skyltar i anslutning till parkeringsplatsen.

2.4  Fordon

Du anger och väljer själv vilket fordon som parkeringen gäller för. Det är ditt ansvar att Du väljer rätt fordon. Fordonet anges utifrån registreringsnummer, har Du en personlig registreringsskylt anger Du det som står på registreringsskylten.

2.5  Dekal

Som kund till Parkster behöver Du inte någon dekal. Parkeringsvakterna ser i sina handterminaler om ditt fordon är parkerat på en parkeringsplats genom att söka på ditt registreringsnummer.

2.6  Brott mot parkeringsföreskrifter

För det fall att Du bryter mot de parkeringsföreskrifter som meddelas av den Parkeringsupplåtare vars anläggning Du nyttjar, om den automatiska stopptiden har passerats, om Du har valt en annan parkeringsanläggning än den ditt fordon står parkerad på eller om Du valt fel registreringsnummer, riskerar Du parkeringsanmärkning, kontrollavgift eller liknande extra avgift. Eventuell sådan avgift utfärdas av och betalas direkt till den utfärdande Parkeringsupplåtaren och är ett förehavande mellan dig och Parkeringsupplåtaren.

2.7 Maxavgift, helgdag m.m.

2.7.1  Beräkning av parkeringsavgift vid anläggningar med maxavgift görs per parkeringstillfälle. Om t.ex. en maxtaxa per dygn inträder efter 6 timmar blir det dyrare att parkera vid två olika tillfällen om totalt 8 timmar (t.ex. kl. 8-12 och 13-17) än vid ett tillfälle om 9 timmar (t.ex. kl. 8-17).

2.7.2  I Appen presenteras gällande parkeringstaxor för olika tidpunkter. Detta innefattar bland annat begreppen Mån-Fre, Lör och Sön. ”Mån-Fre” ska tolkas som vardagar, ”Lör” som dag före helgdag och ”Sön” som helgdag.

2.8 Avgifter utöver parkeringsavgiften

Vår målsättning är att Du ska kunna få tillstånd att parkera och betala för parkering via App utan någon extra serviceavgift utöver parkeringstaxan enligt aktuell Parkeringsupplåtares gällande bestämmelser. Utöver betalning enligt denna punkt tillkommer de datatrafiksavgifter som Du betalar till din operatör, vilket hanteras mellan dig och din operatör utanför ramen för detta Avtal. Se även under ”Pris och betalning” för ytterligare avgifter som kan tillkomma, exempelvis avgift för pappersfaktura.

App: Privat – Parkster debiterar ingen extra avgift för användning av Tjänsten om du inte har valt tilläggstjänsten Parkster Plus. För parkeringar som är gjorda genom ett konto kopplat till Parkster Plus tillkommer en avgift om 4 kronor (inkl. moms) per parkering.

App: I tjänsten – För parkeringar markerade som gjorda ”i tjänsten” tillkommer en avgift om 7,20 kronor (exkl. moms). Parkster debiterar inte någon avgift för Parkster Plus när Du som Parkster Plus-kund parkerar ”i tjänsten”.

SMS-tjänst: En avgift kan tillkomma vid varje parkeringstillfälle. Avgiften framgår av vid var tid gällande prisinformation som finns tillgänglig på Parksters websida.

3 Abonnemangsparkering

3.1 Allmänt

3.1.1  Vid Abonnemangsparkering har Du ingått ett separat avtal om ett löpande abonnemang om parkeringstillstånd på en eller flera parkeringsanläggningar med en Parkeringsupplåtare. Därutöver ingår Du detta Avtal med Parkster för att hantera administration av ditt digitala parkeringskort och hanteringen av betalningen av abonnemangsavgiften till Parkeringsupplåtaren.

3.1.2  Du som använder Tjänsten Abonnemangsparkering kan även använda Parksters andra Tjänster. Betalning för Kort- och Långtidsparkeringar gjorda utöver Abonnemangsparkeringen sker i enlighet med reglerna därför, och debiteras samtidigt som med abonnemangsavgiften, i enlighet med dessa allmänna villkor.

3.2  Administration och flytt av abonnemang

Ditt abonnemang administreras helt digitalt och istället för ett fysiskt parkeringskort anger Du det registreringsnummer som ska inneha abonnemanget. Du kan flytta abonnemanget mellan olika fordon och ansvarar själv för att det vid var tid är rätt registreringsnummer som innehar abonnemanget.

3.3  Betalning

Delad månad vid start av abonnemanget debiteras per dag och faktureras på första räkningen. Första fakturan kan därför vara på ett högre belopp beroende på när Du tecknar ditt abonnemang. Framöver debiteras eller faktureras abonnemanget i förskott. Kortdebitering sker den 17:e varje månad och fakturor skickas ut den 16:e varje månad. Som ny användare är pappersfaktura förvald betalmetod för SMS-parkering. Som ny användare av appen uppmanas du välja betalmetod i samband med registrering, gör du inget aktivt val så väljs pappersfaktura som betalmetod. Betalmetod går enkelt att ändra i Appen eller på ”Mina Sidor”. Observera att Du som användare måste välja ett alternativ för ditt privata konto och ett alternativ för extra tjänster såsom ”i tjänsten” .

3.4  Uppsägning av parkeringsabonnemang

3.4.1  Abonnemanget gäller löpande. Användaren kan när som helst själv säga upp abonnemanget under ”Mina sidor” på Vår hemsida. Abonnemanget kan även sägas upp genom kontakt med Parkster kundtjänst. Om Användaren vill säga upp abonnemanget för upphörande innevarande kalendermånad, ska det sägas upp senast den 14:e dagen i månaden. Vid uppsägning som sker efter den 14:e dagen i innevarande månad löper abonnemanget en ytterligare kalendermånad, varvid det därefter avslutas. Exempel: Om Du önskar avsluta ditt abonnemang den sista maj måste Du säga upp abonnemanget senast den 14 maj. Säger Du upp ditt abonnemang efter den 14:e maj avslutas ditt abonnemang per den sista juni.

3.4.2  I enlighet med Användarens avtal med Parkeringsupplåtaren sägs även Användarens avtal med Parkeringsupplåtaren om parkeringstillstånd upp om abonnemanget sägs upp under denna punkt 3.4. Om inget annat meddelas av Parkster vid uppsägningen, meddelar Parkster Parkeringsupplåtaren att Användaren sagt upp abonnemanget samt därmed även sagt upp avtalet mellan Parkeringsupplåtaren och Användaren.

3.4.3  Parkster har en ensidig rätt att säga upp abonnemanget till omedelbart upphörande genom meddelande till Användaren för det fall att (i) Användaren inte är bunden av avtal med Parkeringsupplåtaren om Abonnemangsparkering; eller (ii) om avtal mellan Parkster och Parkeringsupplåtaren vilket krävs för att Parkster ska kunna erbjuda Tjänsten till Användare upphör.

3.4.4  Notera att det endast är parkeringsabonnemanget sägs upp enligt denna punkt. För uppsägning av hela Avtalet, se punkt 11.

3.5 Ytterligare villkor

Notera att det utöver vad som stadgas kan finnas särskilda villkor som gäller för specifika abonnemang och/eller Parkeringsupplåtare. Notera vidare att dina rättigheter och skyldigheter gentemot aktuell Parkeringsupplåtare regleras i avtal mellan Användaren och Parkeringsupplåtaren, och att Parkster inte är part i det avtalsförhållandet.

4 Automatisk kameraparkering

4.1 Allmänt

Användare av Parkster-appen har möjlighet att aktivera automatisk nummerplåtsigen- känning för att även kunna använda parkeringsområden med begränsad tillgång på ett enkelt sätt . Användaren kan se på skyltarna på plats om det tillhandhålls automatisk kameraparkering. Information om detta finns i detta avsnitt 4 och på Parksters webbplats www.parkster.se.

4.2 Aktivering av automatisk kameraparkering

Funktionen "Automatisk kameraparkering" måste aktiveras av användaren i appen. Detta kan göras för ett obegränsat antal registreringsnummer. Om en annan användare aktiverar funktionen för samma registreringsnummer informeras användaren om detta i appen.

4.3 Starta och avsluta parkering

Det aktiverade registreringsnumret registreras av kamerorna på plats. Eventuella bommar öppnas automatiskt och en korttidsbiljett startas automatiskt. Användaren får ett meddelande om detta i appen. Medan parkeringen pågår kan den inte avslutas manuellt i appen. Parkeringen avslutas automatiskt när registreringsnumret registreras igen vid utfart. Användaren får ett meddelande om detta i appen. När det gäller parkerings-områden med kameror där långtidsbiljetter är giltiga, beviljas in- och utfart om användaren har en giltig långtidsbiljett. I detta fall krävs det inte att användaren har aktiverat automatisk kameraparkering.

5 Parkster Plus

5.1  Allmänt

Användare av Parksters App har möjlighet att aktivera tilläggstjänsten Parkster Plus för att ta del av funktionerna Överbetalningsskyddet, Familjekonto och Kvittodelning samt övriga Parkster Plus-funktioner som Parkster väljer att erbjuda från tid till annan. Information om Parkster Plus finns tillgänglig under detta avsnitt 4 samt på Parksters webbplats, www.parkster.com/plus.

5.2  Parkster Plus-funktioner

5.2.1 Funktionen ”Överbetalningsskydd” innebär att Du blir påmind om din aktiva parkering om Du förflyttar dig från parkeringsplatsen i en bil. Påminnelsen skickas ut i form av en push-notis i din telefon med en fråga om Du har glömt att avsluta parkeringen. För att Överbetalningsskyddet ska fungera krävs att Du har gjort nödvändiga justeringar av inställningarna i din telefon. Överbetalningsskyddet kan inaktiveras genom inställningar i Appen.

5.2.2 Funktionen ”Familjekonto” innebär att en Användare som har anslutit till Parkster Plus kan skapa ett särskilt konto i Appen och dela kontot med upp till tre (3) andra Användare. Inbjudningar skickas till övriga Användare per e-post eller SMS. Den som har skapat Familjekontot kommer att vara administratör för kontot. För att ansluta till ett befintligt Familjekonto krävs att Användaren har ett aktivt Parkster-konto. Via Familjekontot kan samtliga anslutna Användare välja att parkera mot betalning som ställs till administratören av Familjekontot. Om Du inte har ett Parkster- konto sedan tidigare kommer du att ges möjlighet att skapa ett sådant i samband med att Du accepterar inbjudan till ett Familjekonto. Användare som inte sedan tidigare är anslutna till Parkster Plus ansluter automatiskt till tilläggstjänsten när inbjudan till ett Familjekonto aktiveras. Det är endast möjligt att vara ansluten till ett Familjekonto åt gången.

5.2.3 Funktionen ”Kvittodelning” innebär att Du efter avslutad parkering kan få ditt kvitto skickat till den e-postadress som är kopplad till ditt konto.

5.3 Avgifter och betalning

5.3.1  För Användare som har aktiverat Parkster Plus tillkommer en avgift om 4 kronor (inkl. moms) per parkering under förutsättning att den ordinarie parkeringsavgiften överstiger 0 kronor. Detta tillägg görs dock inte för Användare som har aktiverat Parkster Plus och som genomför parkeringar ”i tjänsten” eller via ett företagskonto, utan i sådana fall debiteras utöver ordinarie parkeringsavgift endast den tilläggskostnad som gäller för våra företagstjänster. Parkster kan från tid till annan komma att erbjuda Plus-tjänsten gratis under en begränsad testperiod till Användare. Parkster får dock när som helst avsluta testperioden i förhållande till en Användare.

5.3.2  Vid utebliven betalning av debiterade avgifter kommer Parkster att inaktivera Familjekontot, inklusive administratörens Parkster-konto, fram till dess att debiterat belopp har kommit Parkster tillhanda. Det är inte möjligt att parkera via ett inaktiverat Familjekonto eller via administratörens inaktiverade Parkster-konto. Om betalning inte har kommit Parkster tillhanda efter att en betalningspåminnelse har skickats till administratören av Familjekontot förbehåller sig Parkster rätten att vända sig till övriga Användare som är anslutna till Familjekontot för betalning av utestående debiterat belopp.

6 Pris och betalning

6.1 Allmänt

6.1.1  Villkoren i denna punkt gäller som huvudregel för alla Tjänsterna. Ytterligare eller andra villkor kan dock komma att gälla för särskilda Tjänster enligt särskilda villkor för sådan Tjänst som Parkster och Användaren ingått avtal om.

6.1.2  Debitering och fakturering utförs för de parkeringstillfällen som avslutats samt de Långtidsparkeringar som påbörjats under föregående period samt för Abonnemangsparkering. Är den totala summan att debitera/fakturera lägre än 25 kronor så skjuts debiteringen/faktureringen normalt upp till nästkommande månad. Debitering/fakturering sker dock minst en gång per kvartal. Är du ny som kund sker alltid debitering/fakturering nästkommande månad.

6.2 Ansluta ett betalmedel

6.2.1  Debitering och fakturering utförs i första hand mot det betalmedel som Du anslutit till Tjänsten. Betalningsmedel kan tas bort och läggas till via Mina sidor eller via Appen.

6.2.2  Du kan själv välja hur Du vill betala – registrera ett kredit- eller kontokort från VISA eller MasterCard, e-postfaktura eller pappersfaktura. Väljer Du inget betalningsmedel väljs automatiskt pappersfaktura som betalningssätt. Om du genomför parkeringen “i tjänsten” tillkommer ytterligare möjligheter till betalmetoder.

6.3 Konto-, kredit  eller företagskreditkort

6.3.1   Registrerar Du ett kredit- eller kontokort debiteras dina parkeringsavgifter automatiskt från det angivna kortet. Utförandet av betalningarna och betalningsvillkoren för dessa regleras i avtalsbestämmelserna för respektive betaltjänstleverantör.

6.3.2  Det är Användarens eget ansvar att alltid ha ett giltigt kort anslutet till Tjänsten och att det finns tillbörlig mängd pengar för debitering i enlighet med Avtalet.

6.3.3  Vid registrering av Företagskort (enbart tillgängligt “i tjänsten”) regleras villkoren i respektive avtalsbestämmelse som Användaren ingått med utgivaren av Företagskortet. Parksters avgift för “i tjänsten” berörs inte av betalningsvillkor hos utgivaren av Företagskortet.

6.3.4  Avslutar Du ditt användarkonto raderas också dina eventuella kortuppgifter. För det fall det vid avslutande av användarkonto finns upparbetade parkeringsavgifter som ännu inte dragits från ditt kort, kommer dock kortuppgifterna att behållas till dess parkeringsavgifterna dragits från ditt kort och betalning har erhållits (varefter kortuppgifterna raderas).

6.4  Kvitto

På Mina sidor tillhandahålls parkeringskvitto för samtliga parkeringar som Du genomfört med tjänsten. Parkster äger rätt att sluta tillhandahålla kvitto för enskilt parkeringstillfälle på hemsidan 36 månader efter mottagen betalning. Du kan kontakta vår kundtjänst om Du skulle behöva ett kvitto som inte längre finns tillgängligt på Vår hemsida, Parkster förbehåller sig dock rätten att göra sig av med Användarens kvitto för historiska köp efter den tid som krävs enligt tillämplig lag och god redovisningssed har passerat.

6.5  Betalningsvillkor

Konto- eller kreditkort: Den 16:e varje månad får Du en sammanställning via e-post över de parkeringsavgifter som kommer att debiteras. Den 17:e varje månad utförs debiteringen.

Pappersfaktura: Den 16:e varje månad skickas en faktura ut till dig med betalningsvillkor 20 dagar. För pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift á 29 kronor per faktureringstillfälle. Pappersfakturan skickas till angiven adress Du som kund har angett när kontot skapades, startas ditt konto genom SMS parkering är det din folkbokföringsadress som är angiven. Adress går enkelt att ändra på ”Mina Sidor” eller i appen.

E-postfaktura: Den 16:e varje månad skickas en faktura ut till dig med betalningsvillkor 12 dagar.

Oaktat ovan är betalningsvillkoret på både pappersfaktura och e-postfaktura 30 dagar för företagskonton.

6.6  Förtida debitering eller fakturering

Vi förbehåller oss rätten att tillämpa individuella kreditgränser. Det innebär att om summan av dina obetalda parkeringsavgifter överstiger en viss nivå, har Vi rätten att initiera en förtida debitering eller fakturering. Detta sker i så fall oberoende av de normala månadsbetalningarna. Du får som vanligt en sammanställning via e-post dagen före debiteringen, om Du använder konto- eller kreditkort som betalmedel. I annat fall skickas en faktura till dig. Det finns en övre individuell kreditnivå som inte får överskridas. I det fall en ny parkering ska påbörjas där avgiften fram till stopptiden skulle innebära att din maximala kreditnivå överskrids, nekas ditt parkeringsförsök. Parkster har rätt att ensidigt sätta, och att när som helst ändra, en individuell kreditnivå.

6.7  Misslyckad eller utebliven betalning

6.7.1  I det fall Du använder konto- eller kreditkortsdebitering och kortbetalningen misslyckas, får Du meddelande om detta per e-post och Vi utför nya försök under en veckas tid. Har kortbetalningen inte lyckats efter en veckas tid skickas istället en pappersfaktura. Då utgår en faktureringsavgift om 29 kronor. Som första åtgärd skickas en pappersfaktura hem till folkbokföringsadressen och detta blir då även den tillsvidare gällande betalmetoden för ditt konto. Sker inte betalning efter detta skickas en e- postfaktura till av dig angiven e-postadress.

6.7.2  Om betalning av e-postfaktura eller postfaktura inte sker i tid skickas en påminnelse hem till dig per brev. Detta gäller oavsett om Du har faktura som valt betalmedel, eller om Du fått en faktura på grund av misslyckad kortdebitering. En påminnelseavgift om 60 kronor per påminnelse utgår och Parkster äger rätt att påföra dröjsmålsränta på förfallet belopp enligt 6 § räntelagen, samt i förekommande fall kräva ersättning för indrivande av inkassokrav enligt i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. (eller motsvarande vid var tillfälle tillämplig motsvarande lag eller förordning). Parkster har också rätt till ersättning för arbete och utgifter som uppstår om fordran måste drivas vidare till domstol eller kronofogdemyndighet därför att betalning inte sker eller för att fordran bestrids eller av annan anledning.

6.7.3 Parkster förbehåller sig rätten att anlita tredje part för att sköta och hantera Användarens betalningar och indrivningar. Vidare äger Parkster rätt att överlåta fordran till tredje part varvid Användaren underrättas.

7 Tekniska förutsättningar och tillgänglighet

7.1  De operativsystem som stöds från tid till annan, samt övriga tekniska krav hittar Du på Vår hemsida. Parkster förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsterna från tid till annan. Det är vår målsättning att alltid i god tid i förväg, före sådan teknisk förändring sker, meddela Användaren det på hemsidan, i Appen, via e- post eller via SMS.

7.2  För att Du ska kunna använda Parksters App måste Du ha en fungerande datauppkoppling i din mobiltelefon eller datorenhet (både för att påbörja, avsluta eller förlänga en viss parkering). För att Du ska kunna använda Parksters SMS-tjänst måste Du ha täckning av mobilnätet (både för att påbörja, avsluta eller förlänga en viss parkering).

7.3  Parkster arbetar kontinuerligt för att våra Tjänster ska ha en mycket hög tillgänglighet och fungera tillfredsställande. Vi garanterar dock inte dess tillgänglighet eller att Tjänsten är felfri. Avbrott i Tjänsterna kan uppkomma vid t.ex. underhållsarbete.

7.4  Är våra Tjänster inte tillgängliga hänvisar Vi till andra betalningsmetoder såsom betalning med kort eller mynt vid parkeringsautomat. Har Du en pågående Kort- eller Långtidsparkering Du inte kan avsluta gäller istället den automatiska stopptid Du valde när Du påbörjade parkeringen.

8 Missbruk av Tjänst och spärrning av användarkonto

8.1  Tjänsterna får inte missbrukas, t.ex. genom störning av Tjänsterna eller försök att komma åt Tjänsterna med en annan metod än de gränssnitt Vi tillhandahåller.

8.2  Parkster förbehåller sig rätten att hindra personer och företag från att använda Tjänsterna eller att blockera användning för parkering av vissa fordon. Detta primärt för att stoppa missbruk av våra Tjänster. Hinder kan upprättas för exempelvis vissa e- postadresser, personnummer, organisationsnummer eller registreringsnummer.

8.3  Parkster förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra användare från att använda Tjänster, helt eller delvis, vid användarens brott mot dessa allmänna villkor, misstanke om obehörigt utnyttjande eller missbruk av Tjänst, eller om Parkster utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Parksters, användares eller andra parters intressen. Tjänsterna kan även spärras om Användaren inte betalar i tid.

9 Ansvarsbegränsning

9.1  Parkster ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer för Användaren på grund av fel eller avbrott i Tjänsterna eller annars på grund av användarens användning av Tjänsterna. För det fall Användaren inte är nöjd med Tjänsterna kan Användaren när som helst avsluta sitt abonnemang och användarkonto hos Parkster samt säga upp Avtalet i enlighet med dessa allmänna villkor. Parkster ansvarar inte för att Användaren parkerar sitt fordon i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser som fastställts av Parkeringsupplåtare eller kommun. Parkster ansvarar inte för skador eller förlust till följd av:

(a)  skadegörelse eller inbrott i fordon på parkeringsanläggningar;

(b)  att parkeringsupplåtare inte accepterar Parkster som betalningsmetod;

(c)  att en teknisk funktion är ur funktion, inklusive fel i underleverantörs tjänster och/eller felaktiga inställningar i din mobiltelefon;

(d)  att ett mobiltelefonnätverk eller relaterade funktioner inte fungerar;

(e)  att en mobiltelefonoperatör ändrar sin tjänst så att betalning via Parkster inte är möjlig;

(f)  att Tjänsterna har avbrutits på grund av skäl som visar sig vara oriktiga, men Parkster hade, vid tidpunkten för avbrottet, anledning att tro att det förelåg skäl för åtgärden;

(g)  att Användaren har angett felaktig parkeringsplats eller registreringsnummer när parkeringen påbörjas. Detta oberoende om parkeringsplatsen angavs manuellt eller om Användaren valt parkeringsplatsen via positioneringsfunktionen i Appen; eller

(h)  att Användarens användaruppgifter förloras eller stjäls och missbrukas av tredje man.

9.2  Parkster är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas på grund av ett hinder som låg utanför Parksters rimliga kontroll, så som t.ex., men inte begränsat till, hinder föranledda av: lagbud, myndighetsåtgärder, krig, sabotage, dataintrång, fel eller försening av leverans, telefonförbindelse eller andra kommunikationer och transporter, strejk eller bojkott. Förbehållet gällande strejk, bojkott och blockad tillämpas även om Parkster är föremål för nämnda åtgärder.

9.3  Parkster ansvarar inte under några omständigheter för utebliven vinst eller andra indirekta skador eller följdskador.

9.4  Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller med undantag för ansvar som kan krävas enligt tvingande svensk lag.

10 Behandling av personuppgifter

10.1  Parkster är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning och behandlar personuppgifter som har lämnats av Användaren i enlighet med gällande lagstiftning. I vissa fall kan Parkster även vara personuppgiftsbiträde då Vi behandlar personuppgifter för Parkeringsupplåtares räkning.

10.2  Parkster behandlar användarens personuppgifter för att tillhandahålla och administrera Tjänsterna samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt avtal med Användaren. Parkster och/eller Parksters samarbetspartners behandlar personuppgifterna för att bl.a.:

(a)  administrera kundförhållandet (exempelvis utskick av information och nyhetsbrev, hantering av kundtjänstärenden, användarundersökningar etc.);

(b)  utföra kreditprövning, betalning och debitering;

(c)  marknadsföra egna och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;

(d)  lämna uppgifter till polis och andra myndigheter.

Personuppgifter utgör även underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, teknikutveckling, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.

10.3  De personuppgifter som samlas in är huvudsakligen Användarens namn, personnummer, fordonsregistreringsnummer, telefonnummer och e-postadress, som Användaren självmant lämnar, användarens folkbokföringsadress samt geolokaliseringsdata. Vid användning av Tjänsterna behandlas även uppgifter om parkeringshistorik (datum, klockslag, parkeringsanläggning och geografisk plats för användning av Appen).

10.4  Om Du använder dig av Överbetalningsskyddet kommer geolokaliseringsdata att behandlas i större utsträckning, under förutsättning att Du har godkänt detta genom inställningarna i din mobiltelefon. I sådana fall kan vi få tillgång till information om din rörelse och på vilket sätt Du rör dig, för att kunna skicka en påminnelse till dig i de fall Du förflyttar dig i bil från parkeringsplatsen med en aktiv parkeringsbiljett.

10.5  Geolokaliseringsdata kan sparas i upp till 60 dagar efter genomförd parkering. Därefter avidentifieras uppgifterna och kan inte längre hänföras till någon viss person. Övriga användardata sparas i den mån det krävs för att kunna tillhandahålla Användaren och Parkeringsupplåtaren kvitto för parkeringstjänsten samt i övrigt om det krävs av tillämplig lagstiftning. Utöver det kan anonymiserad användardata komma att användas av Parkster och dess samarbetspartner för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, teknikutveckling, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.

10.6  Vid tillhandahållande av Tjänsterna kan dina personuppgifter komma att överföras till verksamhet i andra länder än Sverige. Sådana överföringar kommer endast att ske till länder inom EU/EES eller länder som efter beslut av EU-kommissionen säkerställer en adekvat skyddsnivå.

10.7  I den mån som krävs för tillhandahållande av Tjänsterna kan Parkster även komma att överföra personuppgifterna till Parkeringsupplåtare och andra samarbetspartners, exempelvis fakturaföretag och inkassoföretag.

10.8  Utöver vad som framgår av denna punkt lämnar Parkster endast ut personuppgifter till extern part för att kunna fullgöra åtaganden gentemot Användaren, såvida inte annat utlämnande krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot Användaren.

10.9  Användaren har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt efter skriftlig ansökan ställd till Parkster, få besked om hur personuppgifter behandlas, för vilket ändamål behandlingen sker, vilka uppgifter som finns registrerade, varifrån dessa uppgifter har inhämtats samt vilka uppgifter som lämnas ut. En sådan ansökan ska ställas till:

Parkster AB

Att: Personuppgiftsombudet Stortorget 1

222 23 Lund

10.10  Användaren har rätt att begära att rättelse sker utan onödigt dröjsmål i fråga om de personuppgifter som Parkster behandlar.

11 Avtalstid och uppsägning

11.1 Detta Avtal gäller tillsvidare. Endera parten har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, under förutsättning att Användaren inte har tecknat tjänsten Abonnemangsparkering. Bestämmelserna om användarens ansvar att erlägga betalning ska dock äga fortsatt giltighet sedan Avtalet upphört.

11.2  Om Användaren har Tjänsten Abonnemangsparkering, har endera parten rätt att säga upp Avtalet till upphörande i samband med den tidpunkt som sammanfaller med abonnemangets upphörande enligt punkt 3.4.

11.3  Observera att om det fortfarande finns utestående betalningar kvar på ett användarkonto kommer uppsägningen inte att vara fullständig förrän de utestående betalningarna har reglerats.

11.4  Parkster har rätt att säga upp Avtalet och/eller tillfälligt stänga av Användaren, vid misstanke om missbruk eller om Användaren underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal.

12 Ångerrätt

12.1  Detta Avtal omfattas av Distansavtalslagen. Observera dock att ångerrätten för parkeringsbiljetter anses förverkad och skyldighet att erlägga betalning uppkommer direkt i samband med att Du börjar använda Tjänsterna.

12.2  Användaren har rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag då Avtalet ingicks. För utövande av ångerrätt uppmanas Du att kontakta vår kundtjänst eller använda Konsumentverkets standardformulär (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett ). Användare som ångrar sig ska efter Parksters uppmaning betala in eventuellt obetalt kreditbelopp och eventuellt upplupen ränta i enlighet med bestämmelserna härom i dessa allmänna villkor.

13 Överlåtelse

Parkster har rätt att överlåta alla eller delar av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal. Användaren har inte rätt överlåta sina rättigheter eller skyldigheter som följer enligt dessa allmänna villkor.

14 Underleverantörer

Parkster har rätt att anlita underleverantörer, exempelvis som underleverantör av Tjänster i Appen, eller för att administrera avier, betalningar, krav och andra frågor som har samband med Tjänsterna.

15 Immateriella rättigheter

Genom att använda Tjänsterna förvärvar Du ingen immateriell äganderätt. Allt innehåll, inkluderande bl.a. varumärken och upphovsrätt därtill, som tillgängliggörs genom Tjänsterna tillhör och/eller kontrolleras av Parkster. Du har inte rätt att kopiera, länka till eller på annat sätt förfoga över innehållet och materialet.

16 Ändringar och tillägg

De vid var tid gällande allmänna villkoren finns alltid tillgängliga på Vår hemsida. Parkster har rätt att när som helst ändra de allmänna villkoren. Icke-materiella och redaktionella ändringar får ske utan föregående meddelande därom. Övriga tillägg och ändrade villkor ska meddelas berörda användare via e-post eller i Appen samt publiceras på Vår hemsida. Ändringarna träder i kraft vid det tidigare av (i) i samband med nästkommande debitering, efter meddelandet om ändring; (ii) 30 dagar efter meddelandet om ändring; eller (iii) när Användaren på annat sätt meddelar Parkster att denne accepterar ändringarna (exempelvis genom att Användaren på nytt godkänner de allmänna villkoren). För det fall Du inte godkänner ändringarna har Du rätt att säga upp Avtalet i enlighet med punkt 10.

17 Tvist

Tvister gällande tillämpningen av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk lag. Om Du är missnöjd med Parksters agerande eller har krav mot Parkster rekommenderas att Du i första hand vänder dig till Parksters kundtjänst. Du har även en möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få en tvist prövad (via www.arn.se eller genom att besöka Kungsholmstorg 5, Stockholm). Parkster medverkar i tvistlösningsförfarandet hos ARN. Du kan även välja att vända sig till EU- kommissionen (se http://ec.europa.eu/odr).