RVN:s Allmänna Villkor för Digitalt Parkeringsabonnemang

RVN:s Allmänna Villkor för Digitalt Parkeringsabonnemang

1 RVN åtaganden Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan RVN , org. Nr 232100-0206, angående tillhandahållande av parkering på parkeringsanläggningar till dig som kund (”Kunden”) mot ersättning. Detta Avtal gäller för abonnemangsparkering, innebärandes bl.a. att Kunden i förväg betalar för parkering för en månad i taget. Parkeringsbolaget anvisar Kunden var parkering av fordon ska ske. En förutsättning för Avtalets giltighet är att Kunden i anslutning härtill även ingår ett avtal med Parkster AB, org.nr 556862-5841, (”Parkster”) eftersom Parkster hanterar kundadministration, så som framgår av dessa villkor och Parksters allmänna villkor. Notera särskilt att Kunden betalar till Parkster och inte direkt till RVN.

2 Kundens åtaganden

2.1 Max 1 (ett) avtal per kund / Ort får innehas vid abonnemangsparkering. Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med RVN:s anvisningar och skyltning på anvisad parkeringsanläggning.

2.2 Kunden äger inte att släppa in obehöriga i låst parkeringsanläggning och Kunden förbinder sig att, i förekommande fall, se till så att dörrar och/eller portar stängs och/eller låses efter genompassage.

2.3 Parkering får inte ske på sätt som får till följd att andra fordon blockeras eller på annat sätt som hindrar framkomsten på parkeringsanläggningen.

2.4 Har överenskommelse om reserverad plats särskilt avtalats får parkering endast ske på den tilldelade reserverade platsen. I annat fall sker parkering på valfri plats. Parkeringsplats får ej markeras och skyltar eller liknande utöver befintliga av Parkeringsbolaget uppsatta skyltar får inte uppföras.

2.5 Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av personbil såvida inte annat särskilt avtalats.

2.6 Kunden äger inte utföra biltvätt eller bilreparationer i parkeringsanläggningen. Övrigt material får inte förvaras på parkeringsanläggningen.

2.7 Kund får nyttja uttag för motorvärmare i mån av tillgång men äger inte rätt att använda motorvärmaruttag för annat ändamål än tillfällig uppvärmning av fordon.

2.8 För det fall att framkomligheten eller möjligheterna till parkering hindras till följd av tillfälligt underhållsarbete, snö eller annat oväder eller annat liknande förhållande, ska Kunden inte äga rätt till prisavdrag, skadestånd eller annan ersättning. Detsamma gäller för det fall att parkering inte kan ske till följd av fullbeläggning.

2.9 Parkeringsbolaget fritar sig från allt ansvar för skador på, stöld av eller ur fordon eller effekter därav.

2.10 Kunden förbinder sig att följa övriga vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen, myndighetsföreskrifter eller av fastighetsägare utfärdade föreskrifter.

2.11 Kunden skall själv säkerställa att rätt fordon finns aktiverat för parkering vid parkeringstillfället.

3 Digitalt parkeringstillstånd och betalning

3.1 RVN har ingått avtal med Parkster rörande administration av kundförhållandet, vilket innefattar bl.a. utfärdande av digitalt parkeringstillstånd samt att betalning ska göras till Parkster. När du som kund ingår detta Avtal accepterar du även Parksters vid var tid gällande allmänna villkor, se www.parkster.se. 

3.2 Kunden åtar sig att ingå och, under hela tiden som detta Avtal är gällande, vara bunden av avtal med Parkster. För det fall att avtal mellan Kunden och Parkster upphör, upphör även Avtalet med RVN och eventuella andra till detta Avtal kopplade Avtal.

4 Betalning

4.1 Avgiften jämte vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt ska erläggas senast förfallodagen till Parkster i enlighet med Parksters allmänna villkor. Vid dröjsmål med betalning gäller vad som stadgas i Parksters allmänna villkor.

4.2 RVN har rätt att ändra parkeringsavgiften i enlighet med gällande riktlinjer för parkeringar. Avgift kan endast ändras för hel kalendermånad. Avgiftsändring förutsätter att ändringen aviserats senast en kalendermånad i förväg. Avisering kan ske via e-post, telefon, post, meddelande på RVN:s intranät eller via Parkster. Accepterar inte kunden avgiftsändringen har kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid det datum då avgiftsändringen träder i kraft, i enlighet med vad som stadgas i Parksters allmänna villkor.

5 Personuppgifter

5.1 RVN är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning och behandlar personuppgifter som har lämnats av Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. I vissa fall kan RVN även vara personuppgiftsbiträde då RVN behandlar personuppgifter för Parksters räkning.

5.2 RVN avser att behandla uppgifter såsom namn, personnummer, e-post, postadress, telefonnummer m.m. beträffande Kunden. Kunden samtycker till att RVN behandlar användarens personuppgifter för att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal. Användaren samtycker till att RVN och/eller RVN samarbetspartners behandlar personuppgifterna för att bl.a.: 

(a)administrera kundförhållandet (exempelvis utskick av information och nyhetsbrev, hantering avkundtjänstärenden, fakturering, användarundersökningar etc.);

(b)lämna uppgifter till polis och andra myndigheter, om det krävs enligt lag.

Kunden har rätt att en gång per år få kostnadsfri information om personuppgifter. Begäran om rättelse eller information skall sändas skriftligen till transportenheten vid respektive ort. Kontaktuppgifter finns på RVN intranät. Kunden har rätt att begära att felaktiga uppgifter rörande denne rättas.

6 Avtalsperiod och uppsägning

6.1 Detta Avtal gäller tillsvidare. Om uppsägning sker senast den 12:e dagen på månaden upphör Avtalet vid kommande månadsskifte. Om uppsägning sker efter den 12:e dagen på månaden kommer Avtalet upphöra vid efterföljande månadsskifte. Uppsägning av detta Avtal ska meddelas till Parkster i enlighet med Parksters allmänna villkor. Säger Kunden upp tjänsten parkeringsabonnemang hos Parkster, gällande RVN:s parkeringsplats, sägs således även detta Avtal upp i enlighet med vad som stadgas därom i Parksters allmänna villkor.

6.2 RVN har vidare rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal vid Kundens dröjsmål med betalning eller för det fall att Kunden bryter mot något villkor i detta Avtal eller andra meddelade föreskrifter. 

7 Ångerrätt

Detta Avtal omfattas av Distansavtalslagen. I enlighet därmed har Kunden rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från den dag då Avtalet ingicks. Parkeringsavgift fram till uppsägningsdatumet måste erläggas vid utnyttjande av ångerrätten. Parkster administrerar kundförhållandet och Kund som ångrar sig ska meddela Parkster att hen utnyttjar sin ångerrätt och ska vid Parkster uppmaning betala in eventuellt obetalt kreditbelopp och eventuell upplupen ränta i enlighet med bestämmelserna härom i Parksters allmänna villkor.

8 Överlåtelse

Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från RVN. Ingen överlåtelse kommer att godkännas förrän den frånträdande kunden reglerat samtliga sina skulder till Parkster. Kunden ansvarar i sådant fall så som för egen skuld för att den part som Avtalet överlåts till ingår erforderligt Avtal med Parkster i enlighet med detta Avtal.

9 Tvist

Tvister gällande tillämpningen av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol i enlighet med svensk lag.